0

ร้านค้าออนไลน์ ช้อปสินค้าแบบสบายในราคาสบายๆ

SabuyOnline.com

ที่ปั๊มนมแบบมือ

ยี่ห้อ

ราคาปกติ: 2,635.00 บาท

พิเศษเพียง 2,108.00 บาท

สินค้าในสต็อก: รอตรวจสอบสต็อก

Quick Overview

รายละเอียดสินค้า

Easy for pumping and feeding

ปั๊มน้ำนมแบบมือรุ่นสแตนดำร์ดมำพร้อมกับอุปกรณ์ต่ำงๆที่คุณแม่ต้องกำรในกำรปั๊มน้ำนม เก็บน้ำนม และ ให้นมแม่แก่ลูกน้อย

Ergonomically designed handle

ด้ามจับของปั๊มน้ำนมถูกออกแบบให้จัดได้อย่ำงถนัดมือทำให้ปั๊มน้ำนมได้ง่ำยและสะดวกสบำย


Optimally suction strength

ปั๊มน้ำนมรุ่นสแตนดำร์ดมีกำรออกแบบให้คุณมั่นใจได้ว่ำมีกำรทำงำน ที่ทำให้คุณแม่ปั๊มน้ำนมได้อย่ำงสบำยและปั๊มน้ำนมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ


Soft, ribbed silicone teat

ด้วยกำรออกแบบให้จุกนมมีควำมนิ่มและมีควำมยืดหยุ่นจึงทำให้ลูกน้อยสำมำรถดูดนมจำกจุกนมรุ่นสแตนดำร์ดได้อย่ำงง่ำยยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้คุณสำมำรถป้อนนมลูกน้อยได้ง่ำยและสะดวกสบำย


Soft silicone petal cushion

ซิลิโคนกลีบดอกไม้ซึ่งเป็นซิลิโคนนุ่มเพื่อกำรกระตุ้นน้ำนมที่นุ่มนวลและมีประสิทธิภำพ ทำให้คุณแม่สำมำรถปั๊มน้ำนมได้อย่ำงเกลี้ยงเต้ำเป็นเรื่องง่ำยสำหรับคุณแม่