0

ร้านค้าออนไลน์ ช้อปสินค้าแบบสบายในราคาสบายๆ

SabuyOnline.com

Pureen Organic เพียวรีน น้ำยาซักผ้า สูตรออร์แกนิค ขวด 750 ml.

ยี่ห้อ Pureen

ราคาปกติ: 150.00 บาท

พิเศษเพียง 125.00 บาท

สินค้าในสต็อก: พร้อมจัดส่ง

Quick Overview

รายละเอียดสินค้า

 

ทำควำมสะอำดพร้อมถนอมเส้นใยผ้ำอย่ำงอ่อนโยนด้วย pH Balance

•ให้ครำบสกปรกหลุดออกง่ำย (Cilica Nanomer)

•ผ่ำนกำรทดสอบไม่ระคำยเคืองผิว (Dermatologically Tested)

•สำมำรถย่อยสลำยได้เองตำมธรรมชำติ (Bio Degradable)

•เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสำหรับเด็ก (Great For New Borns)